ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin Tıbbi Biyokimya AD’nın İhtiyacı Olan Monoklonal Antikor Kit (Akım Sitometri) Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İKN

:

2022/1353999

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

DÖRTYOL MAHALLESİ 2078 3 03218 ZAFER KÜLLİYESİ - MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722463335-30841 - 2722281430

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin Tıbbi Biyokimya AD’nın İhtiyacı Olan Monoklonal Antikor Kit (Akım Sitometri) Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Monoklonal Antikor Kit Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhalesi 10.000 test alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Laboratuvar Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.02.2023 tarihinde işe başlanacaktır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde, işin başlama süresi sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra en geç 20 gün içinde cihaz kurulumu yapılarak işe başlanılacaktır. 31.12.2023 tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi

01.02.2023 tarihinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.01.2023 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Zafer Külliyesi Dörtyol mah. 2078 sok. C Blok 1. kat İhale Satınalma Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genelgesinin;
a-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin ÜTS'de firma kaydının aranması zorunludur. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu "Kayıtlı" veya "Sistemde Tekil Ürün Var? şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmamalıdır. Hizmet alım süreçlerinde, hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS'deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır. Bu gerekliliğe, hizmet sunumuna başlamadan önce sözleşmede yer verilmelidir.
b-) Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri (EC Sertifikaları, Uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuvar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
Hükümleri doğrultusunda istekliler ÜTS bu belgelerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Teklif edilen cihazın en az sekiz (8) renkli, üç (3) lazerli konfigürasyona sahip olması durumunda 0,90 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Avantajlı fiyat, belirlenen kat sayının teklif edilen fiyat ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Örnek: A cihazı belirtilen özelliğe sahip ise ve firma 100 TL teklif vermiş ise: 0,90X100 TL=90 TL teklif etmiş sayılacak. Bu hesaplama ödemede esas değildir, sadece ekonomik açıdan uygun teklifi bulmada kullanılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

İlana ulaşmak için tıklayınız.