DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK
CEZA İNFAZ KURUMU
(ADALET BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI)

DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİNİ 01/02/2023 İLE 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI 2 ARAÇ İLE (HER BİRİ EN AZ 25 KİŞİLİK) SERVİS VE TAŞIMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/1363372
1-İdarenin
a) Adı : DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
(ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI)
b) Adresi : Dikici Köyü Mehmet Tuncay Mevkii Mehmet Tuncay Kümeevleri 52/4
DİNAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 0 (507) 760 72 11 - 0 (272) 365 40 55
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
PERSONELİNİ 01/02/2023 İLE 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI 2
ARAÇ İLE (HER BİRİ EN AZ 25 KİŞİLİK) SERVİS VE TAŞIMA HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET HER BİRİ EN AZ ŞOFÖR HARİÇ 25 KİŞİLİK OTOBÜS
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİNAR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İLE
GÜZERGAH ÇİZELGESİNDE BULUNAN GÜZERGAH
HATTINDA YAPILACAKTIR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
GENEL BÜTÇE İHALE SALONU (E- Teklifler Değerlendirilecek;
İhaleye Teklifler Ekap üzerinden verilecek)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli tarafından araçlara ait D2 yetki belgelerini sunmak zorundadır (Yeterlilik Bilgileri Tablosunda
(mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgiler) görülmesi gerekmektedir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Araç Ruhsatları, Koltuk Sigortaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
İhalemiz fiyat vermek üzere incelenirken; teknik ve idari şartname, sözleşme tasarısı ile ekli ihale dokümanının tamamının incelenerek teklif verilmesi önem arz etmektedir. İstekli herhangi anlaşılamayan bir durum için idaremizce görevlendirilen personel ile verdiğimiz iletişim bilgileriyle irtibata geçmesi gerekmektedir. İstekli şikayete konu olacak bir durum için öncelikle ihale dokümanında belirtilen yada istenilen evrak, belge vs. bilgi ve belgeyi sunmak zorundadır. İstekli İhale dokümanının tamamın onaylayarak; tamamını kabul etmiş sayılır.