ilangovtr'de yer alan ilana göre:

1.İDARENİN ADI:
Afyonkarahisar Belediyesi
a. Adres: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş Merkezi Kat:6 Daire:508 AFYONKARAHİSAR
b. Telefon ve Faks Numarası : 0-272 214 42 55 / 0 272-212-09-74
c. Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2. İHALE KONUSU
a. Niteliği-Miktarı: Afyonkarahisar Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan konut, işyeri, satış noktası, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alış veriş merkezleri, okullar, sağlık kurumları, sanayi işletmeleri vb. yerlerde oluşan tekstil atıklarının yönetmeliklere göre sorumluluk verilen noktalarda kaynağından ve bu noktalara hizmet verecek yakınlıktaki tekstil kumbaralarından ayrı toplanması, ‘Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ maddeleri hükmünce geçici depolanması ve geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesine göre açık teklif usulü ile Tekstil atığı bedeli üzerinden 5 (beş) yıl olmak üzere ihaleye sunulmuştur.
b. Yapılacağı Yer, tarih ve Saati: İhale, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda 02/01/2023 Pazartesi günü saat 10:00’da, Encümen huzurunda yapılacaktır.
c. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhale dosyası Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü-Çevre Denetim Birimine, ihale saatinden bir saat öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
3. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN,
HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 1.500 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3.2. İhale doküman bedelinin yatırılacağı Hesap No; Vakıfbank TR20 0001 5001 5800 7292 4797 58
3.3. İşin süresi boyunca (5 yıllık) tekstil atığı bedeli K.D.V hariç 1.816.800,00 Türk Lirasıdır.
3.4. Geçici teminat 54.504,00 Türk Lirasıdır. Nakit olması durumunda Afyonkarahisar Belediyesi hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre süresiz olacaktır.
4. İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1. İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4.2. İhaleye yabancı istekliler katılamayacaktır.
4.3. İsteklinin tebligat yapılması için kanuni İkametgah Belgesi.
4.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
a.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticari Sicil Gazetesi)   
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5.İmza sirkülerini vermesi
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
4.7. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge 
(Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.8.Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
4.9.Tekstil atıkları Toplama Aracı Sahiplik Belgesi(ruhsat) veya Kira Sözleşmesi
4.10. İhaleye katılacak olan şahıs/şirketin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 20 01 10 (Giysiler) ve 20 01 11 (Tekstil Ürünleri) atık kodlu ürünler için Toplama ve Ayırma Lisansı ve/veya Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisans belgesi
4.11.  Geçici teminat mektubu veya Belediye hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,
4.12.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.13. İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
4.14 İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)

İlana ulaşmak için tıklayınız.