ilangov.tr de yer alan ilana göre

Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile Akaryakıt Alım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1315341

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722137621 - 2722141943

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile Akaryakıt Alım

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze ait karayolu aracı (kamyon, otobüs, pikap) ve mobil demiryolu araçları (MDA) ile, akaryakıtı İdaremizce karşılanmak üzere kiralanacak araçların 1 yıllık ihtiyacı (54 adet araç) olan toplam 213.391,20 Lt. motorin (diğer) - EURO DİZEL yakıt alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Balıkesir, Ankara il merkezlerinde ayrıca Afyonkarahisar iline bağlı Çay, Sandıklı, Dinar ilçe merkezlerinde Kütahya iline bağlı Tavşanlı ilçe merkezinde Konya iline bağlı Ilgın, Akşehir, Sarayönü ilçe merkezlerinde Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçe merkezinde veya yukarıda sayılan il ve ilçe merkezlerine en fazla 15 kilometre mesafede bulunan ATOS sistemine uyumlu akaryakıt istasyonlarında teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde teknik şartnamede ayrıntıları yazılı araçlar için gerekli ATC (Araç Tanıtım Cihazı) temini, kurulumu yapılarak çalışır hale getirilecektir. İhale konusu 213.391,20 Lt. ATOS sistemi ile motorin-diğer (EURO DİZEL) teknik şartname esaslarına göre, ihale dokümanında belirtilen araçlara 31.12.2023 tarihine kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.12.2022 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Ali Çetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılan istekli ana dağıtıcı Firma tarafından verilmiş veya onaylanmış; Konya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Balıkesir, Ankara il merkezlerinde ayrıca Afyonkarahisar iline bağlı Çay, Sandıklı, Dinar ilçe merkezlerinde Kütahya iline bağlı Tavşanlı ilçe merkezinde Konya iline bağlı Ilgın, Akşehir, Sarayönü ilçe merkezlerinde Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçe merkezinde veya yukarıda ismi sayılan il ve ilçe merkezlerine en fazla 15 kilometre mesafede bulunan ATOS sistemine uyumlu akaryakıt istasyonu olduğuna dair belge ve/veya belgeleri  (Akaryakıt İstasyonlarının açık adresi ile birlikte) ihale dosyasında verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

ilana ulmaşmak için tıklayın.