ilan.gov.tr de yer alan ilana göre;

1- Yukarıda, Tablo - 1’de belirtilen Hazine taşınmazı üzerine, Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Bir adet hizmet binası, bir adet nizamiye binası ve çevre tanzimi) yapım işi karşılığında, uygulama projesi, idari şartname, yapım genel şartnamesi ve özel teknik şartnameye uygun olarak yapılacak inşaatın, idari şartnamedeki esaslar dâhilinde; 1. kısmına karşılık yukarıda Tablo - 2’de belirtilen Hazine taşınmazları, 2. kısmına karşılık yukarıda Tablo - 3’de belirtilen Hazine taşınmazları ilerleme oranlarına göre devredilecektir.2- Arsa karşılığı inşaat ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon marifetiyle, 22/12/2022 Perşembe günü, saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.3- Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazlarının bedeli olan toplam 46.519.835,00 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan KDV dâhil 46.475.081,81 TL arasındaki 44.753,19 TL farkın üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak (Hazine taşınmazları bedeli - toplam inşaat bedeli + teklif edilen artırım bedeli), Hazine lehine oluşan fark bedelin Hazineye nakden ve defaten ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.4- Arsa karşılığı inşaat ihalesi geçici teminat bedeli 6.977.975,25 TL’dir. (Altımilyondokuzyüzyetmişyedibindokuzyüzyetmişbeş TL Yirmibeş KR)5- İhale dokümanında yer alan belgeler Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını Afyonkarahisar Milli Emlak Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 2.000,00 (İkibin) TL’dir.İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER;

1- Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi sureti veya nüfus kayıt örneği, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası gösterir belge,

3- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, Geçici Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, bu bedelin Afyonkarahisar Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya TR71 0001 0000 2100 0010 0051 43 Iban nolu T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı Hesabına yatırılması ve açıklama kısmında “Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Geçici Teminat Bedeli” ifadesine yer verilmesi gerekmektedir),

4- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnamenin aslı,

5- Gerçek kişilerin adına İhaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin gerçek kişiyi temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnamenin aslı,

6- Özel hukuk tüzel kişileri, adına İhaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişi özel hukuk tüzel kişiliği sahibi veya ortağı olması halinde noterlikçe tasdikli imza sirküsünün aslı,

7- Toplam inşaat bedelinin KDV hariç 39.385.662,55.-TL kısmının  %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (İsteklinin İnşaat Müh. veya Mimar olması halinde, Yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi ile birlikte noter onaylı diploma sureti veya onaylı mezuniyet belgesi),

8- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesinin aslı,

9- İş bu İdari Şartnamenin İstekli tarafından onaylanmış ıslak imzalı nüshası,

10- İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu,İhale saatine kadar kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna sunulmak üzere İdare yetkilisine vermeleri zorunludur.

 

6- Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.7- Yüklenici ile yapılacak sözleşme, idari şartname, yapım genel şartnamesi ve özel teknik şartname hükümleri dikkate alınarak projenin uygulama süresi; yer teslim tarihinden itibaren 1. kısım için 480 (Dörtyüzseksen) gün, 2. kısım için 180 (Yüzseksen) gün olmak üzere toplam 660 (Altıyüzaltmış) gündür.8- İnşaat karşılığı verilecek Hazine taşınmazları; katma değer vergisi, devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bundan ayrı olarak ihale kararı, sözleşme imzalanması, notere tescili, idari şartname ve yapım genel şartnamesinde belirtilen her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.afyonkarahisar.gov.tr ve afyon.csb.gov.tr internet adreslerinden

buraya tıklayarak ilana ulaşabilirsiniz.