ilangovtr' de yer alan ilana göre:

EMİRDAĞ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI’NDAN  İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İncili, Yeni ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan aşağıda listelenen 12 adet arsanın 2886 sayılı DİK. nun 45.maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
1 Yeni 610 10 813,41 1350 32.943,11 ₺ 10:30 100
2 İncili 1097 7 424,04 2000 25.442,40 ₺ 10:35 100
3 İncili 1097 10 566,1 3000 50.949,00 ₺ 10:45 100
4 İncili 1097 13 483,21 2000 28.992,60 ₺ 11:00 100
5 İncili 1097 14 419,97 2000 25.198,20 ₺ 11:05 100
6 Hürriyet 861 4 445,29 650 8.683,16 ₺ 11:10 100
7 Hürriyet 861 5 406,49 650 7.926,56 ₺ 11:15 100
8 Hürriyet 861 6 407,49 650 7.946,06 ₺ 11:20 100
9 Hürriyet 861 7 408,48 650 7.965,36 ₺ 11:25 100
10 İncili 291 143 616,29 300 5.546,61 ₺ 11:30 100
11 İncili 291 142 626,5 300 5.638,50 ₺ 11:35 100
12 İncili 291 155 504,66 300 4.541,94 ₺ 11:40 100

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 2886 sayılı DİK. nun 35-a  maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra
No
Mahalle Kat No İş
Yeri No
Cinsi Alan
Muhammen m²
Bedeli KDV Hariç
Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli-TL
13 İncili Zemin 1 Ticari 341 28.000,00 286.440,00 ₺ 11:45 100
14 İncili Zemin 2 Ticari 159 32.000,00 152.640,00 ₺ 11:50 100
15 İncili Zemin 3 Ticari 159 48.000,00 228.960,00 ₺ 11:55 100
16 İncili Zemin 6 Ticari 157,5 28.000,00 132.300,00 ₺ 12:00 100

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 7 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 2886 sayılı DİK. nun 45.  maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Kat No İş Yeri No Cinsi Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli-TL
17 İncili 1. 7 Ticari 79 14.000,00 33.180,00 ₺ 12:05 100
18 İncili 1. 13 Ticari 66,5 14.000,00 27.930,00 ₺ 12:10 100
19 İncili 1. 14 Ticari 81,5 14.000,00 34.230,00 ₺ 12:15 100
20 İncili 2. 15 Ticari 79 14.000,00 33.180,00 ₺ 12:20 100
21 İncili 2. 16 Ticari 77,5 16.000,00 37.200,00 ₺ 12:25 100
22 İncili 2. 21 Ticari 66,5 14.000,00 27.930,00 ₺ 12:30 100
23 İncili 2. 22 Ticari 81,5 14.000,00 34.230,00 ₺ 12:35 100

Mülkiyeti Belediyemize ait 24)-İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında 1 adet  İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı No:12 adresinde bulunan 6 adet dükkanın Dükkanların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmesi, 25)Yeni Mah. Şht. P. Üst. Halil Durmaz Cad. No:17/2 bulunan iş yeri, 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına, 26) Yeni Mah. Şht. P. Üst. Halil Durmaz Cad. No:17/1 bulunan iş yeri  ile 27) İncili Mah. 2180-2181-2182 sokakları arası Özkan Halaç Parkının2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No İşyeri Adı Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç                                    Geçici Teminat İhale Saati Şartname Bedeli
24 46/ 20  Nolu Dükkan 4572,00TL 961,00 TL 14:00 100.00-TL
25 İş Yeri 2.000,00 ₺ 2.160,00 ₺ 14:05 100.00-TL
26 İş Yeri 4.000,00 ₺ 14.400,00 ₺ 14:10 100,00-TL
27 Çay Bahçesi 4.000,00 ₺ 14.400,00 ₺ 14:15
100,00-TL
28 12/3.1 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:20 100,00 TL
29 12/3.2 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:25 100,00 TL
30 12/5.1 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:30 100,00 TL
31 12/5.2 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:35 100,00 TL
32 12/11.1 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:40 100,00 TL
33 12/11.2 Nolu Dükkan 5486,40 TL 1155,00 TL 14:45 100,00 TL

Satış ve Kiralama  İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda  29/12/2022 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 29/12/2022 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden, Kiralama ihaleleri için En az altı aydır Emirdağ da ikametgah ediyor olmak )
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
8-)  İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a  maddesine göre yapılacak ihalelerde)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
10-)  İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a  maddesine göre yapılacak ihalelerde)
-     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.